Oude woning, nieuwe bestemming

Transitie naar langer zelfstandig wonen

Het aantal zorgbehoevende ouderen dat aanwezig blijft op de woningmarkt neemt de komende jaren toe. Oorzaken hiervan zijn: de vergrijzing, de wens van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen en nieuwe trends in het woon- en zorgbeleid.

Deze trends zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van nieuwe cross-overs tussen wonen, zorg en welzijn. Verschillende marktpartijen spelen op de veranderingen in de markt in met integrale concepten gericht op efficiëntie. Enkele voorbeelden hiervan worden aangehaald bij de verschillende woonvormen.

Voor ondernemers die uit hun productie- en systeemgerichte werkwijze durven stappen en écht klantgericht gaan aanbieden vallen er ongetwijfeld nog veel nieuwe kansen te rapen de komende jaren.

Tekort aan geschikte woningen

Senioren wensen langer zelfstandig te blijven wonen, maar willen – indien nodig – wel beroep kunnen doen op zorgvoorzieningen. Bijgevolg ontstaat er een sterk groeiende vraag naar verzorgd wonen, wonen met diensten en overige geschikte woningen voor deze bevolkingsgroep.

Ouderen blijven dus steeds meer aangewezen op de huidige woningvoorraad. Van de bestaande woningvoorraad is momenteel slechts 26,8% geschikt voor ouderen. Verder bestaat er een tekort van 200.000 voor senioren geschikte woningen. Dit zal oplopen tot een tekort van 642.600 woningen in 2030, een toename van 329% op 15 jaar tijd.

Nieuw ontwikkeld (zorg)vastgoed wordt steeds meer aangepast aan de woonbehoefte van de nieuwe generatie ouderen. maar enkel nieuwbouw kan niet aan de groeiende vraag naar geschikte woningen voor senioren voldoen. Het ‘levensloopbestendig’ maken van de huidige woningvoorraad is dan ook de huisvestingsopgave voor de komende jaren.

Leegstand, maar ook kansen!

Door drastische veranderingen in het woon- en zorgbeleid tussen 2013 en 2018 dreigt de sluiting voor 30% van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Aangezien voornamelijk senioren met een minder zwaar zorgprofiel langer zelfstandig moeten blijven wonen, zullen hoofdzakelijk de verzorgingshuizen getroffen worden.

De leegstand als gevolg hiervan zou 3 tot 4 miljoen m2 kunnen bedragen. Om dit te voorkomen wordt er onderzocht hoe door middel van herbestemming zo veel mogelijk vrijkomende capaciteitsplaatsen behouden kunnen blijven.

De meest voor de hand liggende optie is verzorgingshuizen transformeren tot zwaardere verblijfsvoorzieningen; verpleeghuizen. Een alternatief is de ontwikkeling van (on)zelfstandige woningen, al dan niet in combinatie met (thuis)zorg en diensten. Dit sluit aan bij de stijgende vraag naar verzorgd wonen en wonen met diensten.